TOX PRESSOTECHNIK
PL: +48 71 7856110

Warunki ogólne

Skontaktuj się z nami

Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o.o.

1. Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy pojęcia oznaczają:
a) „Dostawca”- przedsiębiorca, który obowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar;
b) „Kupujący”- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
c) „Przedsiębiorca”- przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U. Z 2007 r., Nr 155, poz. 1095);
d) „Sprzedawca” - TOX PRESSOTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław;
e) „Towar” - produkt, który ma być sprzedany na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
f) „Zamówienie”- to oferta zakupu towaru złożona Sprzedawcy przez Kupującego

2. Zakres zastosowania

2.1 Ogólne Warunki Dostaw i Sprzedaży Sprzedawcy znajdują zastosowanie tylko w stosunkach pomiędzy Przedsiębiorcami.
2.2. Usługi i dostawy Sprzedawcy są dokonywane wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw. Odmienne od niniejszych warunki zaproponowane przez Kupującego mogą mieć zastosowanie tylko w przypadku ich pisemnego, wyraźnego zatwierdzenia przez Sprzedawcę.
2.3 W każdym przypadku Kupujący zgadza się, aby w sytuacji rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy jego Warunkami Zakupu i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy zastosowanie miały jedynie te ostatnie. Brak wniesienia sprzeciwu, zrealizowanie dostawy lub wykonanie świadczenia nie mogą być poczytane jako akceptacja obcych warunków handlowych.
2.4 Kosztorysy, szkice, wzory i inne dokumenty zostają przekazane tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy oraz ewentualnie w celu jej realizacji. Wszelkie prawa własności i prawa autorskie do kosztorysów, szkiców, wzorów i innych dokumentów są zastrzeżone przez Sprzedawcę. Nie mogą być one udostępniane osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie i muszą zostać zwrócone niezwłocznie na jego pisemne żądanie. W przeciwnym razie Kupujący odpowiada względem Sprzedawcy za naruszenie praw osób trzecich spowodowane zastosowaniem w/w dokumentów.
Sprzedawca nie jest obowiązany do przeprowadzania kontroli.
2.5 Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Sprzedaży znajdują zastosowanie do wszystkich umów zawieranych w przyszłości nawet w braku wyraźnego powołania się na nie przez Sprzedawcę. Wszelkie późniejsze zmiany zawartych umów, pisemne bądź ustne, wymagają zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.
2.6 Niezgodność z prawem, nieważność, niewykonalność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Całkowicie lub częściowo nieważne, niewykonalne lub bezskuteczne postanowienie umowne powinno zostać zastąpione przez postanowienie, które możliwie jak najpełniej oddaje cel bezskutecznego postanowienia.

3. Zawarcie umowy

3.1 Kupujący składa Sprzedawcy zamówienie drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: info@tox-pl.com lub za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską. Zamówienie złożone ustnie jest nieważne.
3.2 Zamówienie powinno zawierać:
a) nazwę, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego
b) REGON (nie dotyczy Kupujących, którzy już raz złożyli zamówienie)
c) NIP (nie dotyczy Kupujących, którzy już raz złożyli zamówienie)
d) ilość
e) powołanie się na ofertę (numer oferty)
f) określenie zamawianego towaru nazwą handlową
g) termin, miejsce i warunki dostawy towaru
3.3 Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę albo poprzez dostarczenie zamówionych towarów. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
3.4 Po zawarciu umowy modyfikacje techniczne jak również zmiany kształtu, koloru i/ albo wagi zamówionego towaru są dopuszczalne w uzasadnionym zakresie.
3.5 Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę następuje w terminie dwóch tygodni od dnia jego otrzymania poprzez przesłanie pisemnego potwierdzenia drogą elektroniczną lub dostarczenie w ww. terminie zamówionego towaru. Pisemne potwierdzenie może być również przesłane za pomocą listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską.
3.6. Jeśli zamówienie zostanie przesłane drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jego otrzymanie. Powyższe potwierdzenie odbioru nie oznacza jednakże potwierdzenia zamówienia, które musi być dokonane wyraźnie przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 3.3 i 3.5.

4. Ceny i Dokonywanie Płatności

4.1 Obowiązują ceny zawarte w cennikach Sprzedawcy w dniu zawarcia umowy, o ile inaczej nie ustalono na piśmie. Ceny te nie obejmują kosztów przewozu, opakowania i załadunku towaru, jak również obowiązującą stawkę podatku VAT.
4.2 Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty po odbiorze towaru w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Sprzedawca może zobowiązać Kupującego do uiszczenia zaliczki także przed dokonaniem odbioru towaru.
4.3 W przypadku zwłoki w płatności Kupujący zapłaci odsetki w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Ponadto Sprzedawcy przysługuje roszczenie o naprawienie szkody powstałej na skutek dopuszczenia się przez Kupującego zwłoki w płatności.
4.4 Nie uregulowanie należności w uzgodnionym terminie upoważnia Sprzedawcę do przerwania dostaw towarów z już przyjętych zamówień i wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4.5 Kupujący jest obowiązany zrekompensować Sprzedawcy wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z windykacją przeterminowanych należności.
4.6 Kupujący jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od Sprzedawcy od kwoty, jaką zobowiązany jest uiścić mu z tytułu umowy sprzedaży, o ile roszczenie wzajemne jest prawomocnie stwierdzone orzeczeniem sądu bądź uznane przez Sprzedawcę.
4.7 Jeżeli po zawarciu umowy ceny towarów ulegną podwyższeniu, Sprzedawca będzie miał prawo odpowiednio podwyższyć uzgodnioną cenę. Prawo to nie przysługuje, jeśli okres pomiędzy zawarciem umowy a terminem dostawy będzie dłuższy niż miesiąc. Jeśli cena zostanie podwyższona o więcej niż 10% Kupujący będzie miał prawo w terminie dwóch tygodni od momentu powzięcia informacji o podwyższeniu ceny odstąpić od umowy. Natomiast Sprzedawca będzie miał prawo odstąpienia od umowy, jeżeli w wyniku podwyżki cen towaru cena musiałaby zostać podwyższona o 20% i więcej.

5. Terminy Dostaw

5.1 Dostawa może nastąpić poprzez dostarczenie towaru do siedziby Kupującego lub innego, wskazanego przez niego miejsca lub poprzez odbiór w siedzibie Sprzedawcy.
5.2. Terminy dostawy towarów są każdorazowo uzgadniane z Kupującym. Bieg terminu dostawy nie może się jednakże rozpocząć wcześniej niż w dniu potwierdzenia zamówienia i nie wcześniej niż przed uiszczeniem uzgodnionej zaliczki bądź wyjaśnieniem wszelkich kwestii handlowych i technicznych.
5.3. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku dostarczenia towaru w pierwotnie uzgodnionym terminie dostawy i może go przesunąć, jeżeli Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem Sprzedawcy lub gdy wystąpi zdarzenie poza kontrolą Sprzedawcy, uniemożliwiające mu wykonanie umowy (siła wyższa), w szczególności takie jak strajk, lokaut, opóźnienie w dostawie energii, przeszkoda w transporcie bądź ruchu drogowym, o ile te wydarzenia w istotny sposób uniemożliwiły wykonanie dostawy przez Sprzedawcę. Sprzedawca może odstąpić od umowy, jeśli takie zdarzenia
uniemożliwiają Sprzedawcy wykonanie umowy.
5.4. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku dostarczenia towaru w pierwotnie uzgodnionym terminie także wtedy, gdy do opóźnienia doszło z winy Dostawcy, a nie ma możliwości powierzenia dostawy innemu podmiotowi. O możliwości pojawienia się zwłoki w dotrzymaniu terminu z ww. przyczyny, Sprzedawca tak szybko jak tylko jest to możliwe zawiadomi Kupującego.
5.5 Termin dostarczenia towaru jest zachowany, jeśli towar został wysłany w dniu upływu tego terminu albo, jeśli możliwość jego odbioru została zasygnalizowana Kupującemu.
5.6 Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeśli istnieje możliwość ich dokonania.
5.7 Kupujący obowiązany jest opłacić wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę z powodu nie odebrania towaru przez Kupującego:
a) w dniu uzgodnionym pomiędzy Sprzedawcą lub Kupującym albo
b) gdy towar jest gotowy do odbioru, jeśli Sprzedawca powiadomił Kupującego na piśmie o takiej gotowości, a kupujący nie odebrał towaru w ciągu 7 dni, ale w żadnym razie nie później niż w dniu podanym w pkt. a, o ile nie ustalono inaczej na piśmie.
5.8 W szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedawca ma prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego pokrycia kosztów transportu i kosztów magazynowania w wysokości 0,1 % wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
5.9 Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi.
5.10 Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towaru z chwilą jego dostarczenia. Kupujący jest obowiązany powiadomić Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od dostawy o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych w towarze.
5.11 Sprzedawca może odmówić, zmniejszyć lub zawiesić dostawę towaru, by racjonalnie rozdzielić posiadane zapasy pomiędzy Kupującym a innymi swymi klientami, jeżeli zdarzenia pozostające poza jego należytą kontrolą uniemożliwiają mu dostarczenie wszystkich towarów i całkowitą realizację zamówień złożonych przez innych klientów. W takim przypadku Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia/zamówień, które nie zostało/zostały zrealizowane.

6. Przejście Ryzyka

6.1 Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Kupujący nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru z powodu jego niewielkiego uszkodzenia.
6.2 Jeżeli towar ma być przesłany przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego, wydanie nastąpi z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzy go Dostawcy trudniącemu się przewozem i dostarczaniem towaru tego rodzaju.
6.3 Ust. 6.1 i 6.2 stosuje się również w przypadku dostaw częściowych.
6.4 Jeśli wysłanie lub odbiór towaru jest opóźniony lub niemożliwy z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z datą wysłania zawiadomienia o wysłaniu towaru lub o możliwości jego odbioru.
6.5 Sprzedawca jest uprawniony a na żądanie Kupującego i na jego koszt, zobowiązany do ubezpieczenia towaru w uzgodnionym zakresie.

7. Zastrzeżenie Własności Towaru Sprzedanego

7.1 Przejście własności towaru następuje z chwilą uiszczenia przez Kupującego wszelkich roszczeń wynikających z umowy.
7.2 Kupujący jest uprawniony do zbycia i przeróbki towaru w zwykłym obrocie handlowym, nie jest jednakże uprawniony do oddania go w zastaw lub tytułem przewłaszczenia na zabezpieczenie. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zajęciu towaru lub jakimkolwiek innym naruszeniu praw Sprzedawcy przez osoby trzecie, a także o jego uszkodzeniu lub utracie. W razie niebezpieczeństwa Kupujący powinien przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony praw Sprzedawcy.
7.3 Jeśli Kupujący dokonuje zbycia towaru w jakiejkolwiek formie, powinien niniejszym przelać na Sprzedawcę wierzytelności przysługujące mu względem nabywcy. Sprzedawca niniejszym przelew ten przyjmuje. Po dokonaniu przelewu Kupujący jest uprawniony do dochodzenia wierzytelności, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich samodzielnego dochodzenia, jeśli Kupujący, nie wywiązuje się należycie ze swoich z zobowiązań bądź popada w zwłokę z zapłatą należności. Kupujący jest obowiązany do ujawnienia Sprzedawcy nazwiska/nazwy oraz adresu nabywcy, jak również podania
wysokości oraz daty wymagalności przelanej wierzytelności. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia Sprzedawcy według swoich najlepszych możliwości, pomocy przy dochodzeniu wierzytelności.
7.4 Wszelkie przetworzenia i przeróbki towaru dokonywane są zawsze w imieniu i na rzecz Sprzedawcy. Dokonanie przeróbki za pomocą materiałów nienależących do Sprzedawcy, uprawnia go do nabycia nowej rzeczy we współwłasności z Kupującym w takim stosunku, w jakim wartość towaru dostarczonego pozostaje do wartości towaru przerobionego. To samo dotyczy sytuacji, w której doszło do zmieszania towaru z innym przedmiotem, nienależącym do Sprzedawcy.
7.5 Kupujący jest obowiązany do zachowania należytej dbałości w stosunku do znajdującego się u niego towaru. Jeśli wymagana jest konserwacja, Kupujący powinien jej dokonywać w odpowiednich okresach.
7.6 Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zmianie swojej siedziby, a także o przejściu własności towaru.
7.7 Sprzedawca ma prawo, w przypadku sprzecznego z umową zachowania Kupującego, w szczególności, gdy popadł on w zwłokę z płatnością należności albo naruszył zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu, do odstąpienia od umowy albo domagania się odszkodowania, zamiast spełnienia świadczenia.
7.8 Złożenie wniosku o upadłość Kupującego upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy i domagania się natychmiastowego zwrotu dostarczonego towaru.

8. Gwarancja

I. GWARANCJA A RĘKOJMIA
8.1.1 Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień rękojmi za wady prawne towaru lub z gwarancji.
8.1.2 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu jest wyłączona (art.558 KC), chyba, że strony postanowiły inaczej w umowie.

II. ZAKRES I OKRES GWARANCJI
8.2.1 Gwarancja przysługuje jedynie Kupującemu. Nie dopuszcza się przenoszenia praw gwarancyjnych na osoby trzecie bez zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
8.2.2 Sprzedawca gwarantuje Kupującemu poprawne działanie towaru, na który została udzielona gwarancja, pod warunkiem użytkowania go z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi dołączonej do towaru.
8.2.3 Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi 12 miesięcy.
8.2.4 Gwarancją objęte są wyłącznie wady i usterki powstałe w towarze w okresie obowiązywania gwarancji, których przyczyna tkwiła w rzeczy sprzedanej. Gwarancją objęte są wszystkie części składowe towaru.
8.2.5 Niniejsza gwarancja obejmuje usterki wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji towaru, a spowodowane defektami produkcyjnymi lub będącymi następstwem zastosowania niewłaściwych materiałów.
8.2.6 Naprawą w ramach gwarancji nie są objęte czynności przewidziane w Instrukcji Obsługi lub związane z zainstalowaniem, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
8.2.7 Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje w szczególności następujących przypadkówprzypadków: nieprzestrzegania Instrukcji Obsługi, niewłaściwego lub nieumiejętnego stosowania, obciążania, montażu lub uruchomienia towaru przez Kupującego albo przez wskazaną przez niego osobę, normalnego zużycia, nieprawidłowego lub nieuważnego postępowania, nieregularnej konserwacji, nieumiejętnie prowadzonych prac budowlanych, niewłaściwego podłoża budowlanego, czynników elektrycznych i elektrochemicznych. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za zniszczenia lub nieprawidłowe działanie wynikające z uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych towaru,
powstałych z powodu: jego nieprawidłowego zastosowania, niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego zasilania i zabezpieczania przed skutkami pracy awaryjnej, awarii towaru w następstwie awarii urządzeń z nimi współpracujących, zanieczyszczenia towaru w sposób uniemożliwiający ekspertyzę, itp. W szczególności uprawnienia z gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią wyrobu.
8.2.8 Gwarancja nie obejmuje zmian dokonanych w towarze przez Kupującego, nieuzgodnionych uprzednio ze Sprzedawcą. W szczególności dotyczy to prób zamazania lub wytarcia treści identyfikujących produkt, skreśleń, zamazań na dokumentach oraz przeróbek lub zestrojeń osprzętu fabrycznie dołączonego do towaru w sposób niezgodny z dostarczonymi dokumentami.
8.2.9 Nie podlegają naprawom gwarancyjnym uszkodzenia towarów wynikłe z przechowywania lub eksploatacji w skrajnie dla nich niekorzystnych warunkach np. nadmierne zapylenie, zawilgocenie, temperatura, chemicznie agresywne środowisko, jeżeli ich budowa nie jest do tego dostosowana.
8.2.10 Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrofy, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od Sprzedawcy.

III. SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI
8.3.1 Kupujący jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu uszkodzeń towaru uzasadniających naprawę gwarancyjną. Jakiekolwiek naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione spowodują utratę gwarancji i uprawnień z niej wynikających.
8.3.2 Kupujący jest obowiązany do uzgodnienia ze Sprzedawcą terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania naprawy. W szczególności termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub gdy naprawa jest szczególnie utrudniona z innych względów. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego i zawinionego niedotrzymania przez Sprzedawcę uzgodnionego terminu naprawy lub wymiany towaru.
8.3.3 Reklamowany towar powinien zostać dostarczony do Sprzedawcy z pełnym wyposażeniem oraz w opakowaniu, gwarantującym w czasie transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Za uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego opakowania i warunków transportu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
8.3.4 Kupujący może dostarczyć reklamowany towar za pomocą firmy spedycyjnej, poczty, przesyłki kurierskiej lub osobiście.
8.3.5 Na żądanie Kupującego naprawa towaru może odbyć się także w miejscu zainstalowania. W takim przypadku godziny pracy poza siedzibą Sprzedawcy i koszt naprawy lub wymiany wadliwej części nie obciążą Kupującego, będzie on jednakże zobowiązany do pokrycia kosztów podróży i innych związanych z nią wydatków.
8.3.6 Tylko w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa działania zakładu Kupującego albo w celu uniknięcia znacznej szkody, Kupujący jest uprawniony do naprawienia lub do oddania do naprawy towaru innemu podmiotowi i domagania się od Sprzedawcy powstałych w związku z tym kosztów. O takiej sytuacji Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.
8.3.7 W przypadku ustalenia, że zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione albowiem nie było żadnych objawów uzasadniających reklamację, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami związanymi z wykonaną ekspertyzą i weryfikacją zgłoszenia.


IV. ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH REKLAMACJĄ
8.4.1 Uwzględniając reklamację Sprzedawca:
a) dokonuje naprawy uszkodzonego towaru lub jego części,
b) wymienia na nową część uszkodzoną,
c) wymienia towar na nowy,
d) dokonuje zwrotu ceny zapłaconej przez Kupującego w terminie 14 dni od ustalenia, że niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust.8.4.1 pod literami a, b, lub c. O sposobie uwzględnienia reklamacji decyduje każdorazowo Sprzedawca.
8.4.2 Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na wolny od wad:
- jeżeli ilość napraw istotnych w czasie trwania gwarancji przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada uniemożliwiająca korzystanie z towaru,
- jeżeli Sprzedawca uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub nie w pełni zaspokoiłoby oczekiwania Kupującego.
8.4.3 Wymieniony towar nie może być gorszego gatunku od towaru poprzedniego, jednakże nie musi być on identycznego typu, w sytuacji, gdy Sprzedawca nie ma możliwości jego pozyskania ze względu na zaprzestanie produkcji.
8.4.4 Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedawcy.
8.4.5 Na części wymienione lub po naprawie istotnej, termin gwarancji biegnie od nowa. W innych przypadkach jest przedłużany o czas pobytu towaru w serwisie. O kwalifikacji istotności naprawy decyduje Sprzedawca.


V. ODBIÓR TOWARU PO NAPRAWIE GWARANCYJNEJ
8.5.1 Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji towar będzie przekazany Kupującemu (lub upoważnionej przez niego osobie) na koszt Sprzedawcy.
8.5.2 Odbiór indywidualny jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą.


VI. NAPRAWA POGWARANCYJNA
8.6.1 Kupujący może także dokonać naprawy pogwarancyjnej lub w przypadku nieuwzględnienia reklamacji. Naprawa pogwarancyjna jest dokonywana całkowicie na koszt Kupującego. To samo dotyczy kosztów zakupu części niezbędnych do naprawy. Na wymienione części Sprzedawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.


VII. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH I PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
8.7.1 W przypadku, gdy używanie towaru narusza prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie podlegające ochronie, Sprzedawca na własny koszt uzyska dla nabywcy prawo do dalszego używania towaru albo stosownie do możliwości, dokona zmian w sposób najbardziej odpowiedni dla Kupującego, eliminując w ten sposób dalsze naruszanie prawa. Jeśli powyższe nie będzie uzasadnione ze względów ekonomicznych lub w odpowiednim terminie, Kupujący i Sprzedawca będą uprawnieni do
wycofania się z umowy. Ponadto Sprzedawca zwolni Kupującego z odpowiedzialności w przypadku dochodzonych przeciwko niej bezsprzecznych albo prawomocnie stwierdzonych roszczeń osoby, której prawa własności przemysłowej lub autorskie zostały naruszone.
8.7.2 Zobowiązania Sprzedawcy wynikające z naruszenia prawa własności przemysłowej i praw autorskich ograniczają się tylko do tych wymienionych w ust. 8.7.1. Zobowiązania powyższe powstają, gdy:
-Kupujący poinformuje Sprzedawcę niezwłocznie o dochodzonych przeciwko niemu roszczeniach dotyczących praw własności przemysłowej lub praw autorskich,
-Kupujący w uzasadnionym zakresie będzie uczestniczył wraz z Sprzedawcą w postępowaniach toczących się na skutek zgłoszonych przeciwko niej roszczeń albo wyrazi na dokonanie zmian w zamówionym towarze, stosownie do brzmienia ust. 8.7.1,
-Kupujący zastrzega na rzecz Sprzedawcy prawo do stosowania wszelkich środków obrony przez roszczeniami właściciela prawa, włączając w to prawo do zawierania ugód pozasądowych,
-wada prawna zamówionego towaru nie jest spowodowana instrukcją Kupującego bądź na skutek oparcia się na wykonanym przez niego szkicu,
-naruszenie prawa nie jest spowodowane samowolnie wprowadzoną przez Kupującego zmianą w zamówionym towarze albo przez jego użycie niezgodne z umową.

9. Postanowienia końcowe, właściwość prawa, właściwość sądu

9.1 Stosunki prawne wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.
9.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy stosuje się Kodeks Cywilny.
9.3 Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy.
9.4 Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca ma jednak prawo pozwać Kupującego przed sądem właściwym ze względu na jego siedzibę.

Kraj: 29.01.2016

 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy do pobrania w formacie PDF

Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK sp. z o o.
Ul. Graniczna 186
54-530 Wrocław
Telefon: +48 71 7856110
Kontakt
PL: +48 71 7856110 Formularz kontaktowy
 
Cookie Information

Aby jak najlepiej prezentować Państwu treści na naszej stronie internetowej, korzystamy z plików cookie. Użycie cookies mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.